آموزش کارشناسان مراکز ارتباط

کلمات مناسب

 • لغات منفی در مقابل مثبت
 • انتخاب کلمات یاددهنده
 • همدلی و محدوده آن
 • عذر خواهی موثر

 

اهمیت صدای کارشناس

 • دستورالعمل استفاده از چگونگی صدا، حجم آن ، میزان اوج ، انعطاف، سرعت، مکث و تاکيد بر کلمه در طول تماس و اهميت آن
 • دلایلی که باعث مکالمه مبهم می شوند
 • چگونه به وضوح صحبت کنیم
 • نحوه برخورد با عصبانیت

 

مهارت سوال کردن و گوش دادن

 • آشنایی با سوالات باز و بسته
 • بررسی سوالات رایج
 • مهارتهای شنیداری و مزایای آن
 • مهارت چند وظیفه ای و گوش دادن
 • روش های گوش دادن فعال

 

کنترل تماس

 • نحوه استفاده از سوالات بسته و باز
 • چگونگی کنترل تماس با آماده سازی سوالات
 • دستورالعمل هایی برای بازگرداندن کنترل تماس
 • شناسایی کنترل کننده تماس

 

لحظات موثر

 • اهمیت خوش آمد گویی به عنوان تاثیر اولیه
 • دستورالعمل فرآیند نگه داشتن مشتری پشت خط (Hold)
 • راهنمایی دستورالعمل انتقال تماس به صورت صمیمی
 • راهنما ارائه راه حل
 • دستورالعمل خاتمه تماس به صورت صمیمی

اهداف

 • دستورالعمل مکالمه مثبت و مزایای آن
 • همدلی و عذرخواهی موثر
 • مکالمه واضح و شفاف
 • سوالات باز و بسته و نحوه استفاده از آنها
 • مهارت های شنیداری و دستورالعمل های گوش دادن فعال
 • کنترل تماس و استراتژی های آن

مشتریان سختگیر

 • خصوصیات مشتری سختگیر و نمونه های آن
 • دستورالعمل برای مدیریت انواع مشتریان سختگیر
 • علائم مشتری ناراضی
 • عواملی که باید در مواجهه با مشتری سخت گیر اجتناب کرد

 

ملاحظات ضروری

 • گوش دادن فعال
 • استفاده از تعبییرات و تغییر بیان
 • دستورالعمل پرسش و پاسخ باز و بسته
 • عذرخواهی موثر

 

روش ها و تکنیک ها

 • بررسی و رسیدگی به موضوعات و مشکلات
 • چگونگی و زمان حل مشکلات مشتری
 • روش های “نه” گفتن
 • مذاکره

 

مدیریت استرس

 • مشخص کردن عامل تنش
 • عوامل استرس زا در محل کار
 • مدیریت استرس مشتری
 • استراتژی های خنثی سازی استرس
 • مهارتهای مدیریت استرس

 

اهداف

 • انواع مشتریان سختگیر و دستورالعمل برای مدیریت هر نوع
 • استرس چیست؟ و چگونگی شناخت و رسیدگی به استرس مشتری و نحوه مدیریت استرس خود
 • چگونه گوش دادن فعال، پرسیدن سوال های خوب، همدردی، عذرخواهی، کنترل تماس و ارائه راه حل به مشتریان دشوار کمک می کند.

مرکز ارتباط تعاملی

 • تعریف مرکز تماس
 • دیدگاه مشتری
 • چشم انداز شرکت
 • بررسی مرکز تماس به عنوان یک کسب و کار

 

هدف اصلی عملکرد

 • تبعیت موثر از برنامه زمانی
 • توجه به نظارت بر کیفیت
 • دسته بندی معیارها و تاثیر کارشناسان بر آنها

 

اهداف

 • بررسی اجمالی مرکز ارتباط
 • چشم انداز شرکت و مشتری
 • اهداف نظارت بر کیفیت