آموزش مدیران مراکز ارتباط

مرکز تماس حرفه ای و فعال

 • استراتژی دسترسی مشتری
 • حرفه مرکز ارتباط
 • ارزش یک مرکز ارتباط
 • اصول مدیریت مرکز ارتباط
 • مدیریت منابع انسانی مرکز ارتباط
 • مدیریت تیم مرکز ارتباط
 • مهارت ارتباطات کسب و کار مرکز تماس
 • مشخصات مراکز پیشرو
 • اهمیت هر فرد
 • نکاتی برای توسعه حرفه ای فردی

فرایند برنامه ریزی و مدیریت

 • سطح سرویس در مقایل زمان پاسخگویی، و دستورالعمل برای تنظیم هر یک
 • منابع برنامه ریزی داده
 • پیش بینی
 • اهمیت پیش بینی و مشکلات آن
 • مسیریابی مبتنی بر مهارت
 • تاثیر حداکثر تعاملات
 • تاثیر تماس های طولانی
 • رسیدگی به چت
 • رسیدگی به تماس های خروجی
 • محاسبات زمان پاسخگوی
 • برنامه ریزی منابع برای تعاملات اجتماعی
 • برنامه ریزی زمانی بر مبنای منحنی تقاضا
 • بکارگیری طولانی مدت نیروها

مدیریت موثر زمان واقعی

 • واقعیت لحظه به لحظه کارکنان
 • اصول مدیریت زمان واقعی
 • پیش بینی روزانه
 • اجرای برنامه عملی رسیدگی به شکایات
 • دلایل ریشه ای متداول
 • گزینه های زمان واقعی

کیفیت و بهره وری

 • مدیریت کیفیت خدمات مشتری
 • اصول کیفیت
 • رابطه بین سطح خدمات و کیفیت
 • مشخصات تعامل با کیفیت
 • روند تعامل مشتری
 • ابزار برای پیدا کردن و رفع علل ریشه
 • اهداف عملکرد کلیدی فردی

اهداف آموزش مدیران

 • اصول و قواعد کلیدی مدیریت مرکز تماس و شیوه های آن
 • شرایط، تعاریف و الزامات مدیریت مرکز ارتباط
 • تهیه برنامه با استفاده از محتوا و ابزارهایی که برای بهبود مثبت در محل کار ارائه شده است
 • برآورده کردن سطح خدمات به طور مداوم و سنجش پذیر
 • پیش بینی حجم کار و ایجاد برنامه زمانی که نیازهای مشتریان و کارمندان را برآورده می کنند
 • استراتژی برای بهبود عملکرد با انتخاب معیارها و اهداف مناسب

ارزیابی و هدف گذاری برنامه های استراتژیک و روند آن در آموزش مدیران

 • کارگاه هدف گذاری فردی
 • معرفی فرایند برنامه ریزی استراتژیک
 • ایجاد یک دید مشترک بواسطه چشم انداز ، ماموریت و اهداف شرکت
 • ایجاد ذره بین تصمیم گیری برای تصمیم گیری های استراتژیک
 • ابزارهایی برای شکل دادن استراتژی حمایت کننده و شناسایی جایگاه استراتژی مرکز ارتباط در برنامه استراتژیک کلی سازمان
 • عناصر و اجزاء استراتژی دسترسی مشتری
 • نقش رهبر در نوآوری و هماهنگی
 • اهمیت ریسک
 • فکر کردن در مورد پروسه ها

تبدیل استراتژی به واقعیت

 • زنجیره استراتژی – تاکتیک ها
 • زنجیره استراتژی تاکتیک
 • نقش رهبر در برنامه ریزی استراتژیک
 • انتخاب معیارهای مناسب
 • اجرای برنامه های عملیاتی و فرایندها
 • استفاده از ذره بین تصمیم گیری برای معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد
 • دسته بندی معیارهای مرکز ارتباط با اقدامات اولیه و ثانویه برای هر دسته
 • استفاده از داشبورد
 • استراتژیک و راهبردهای مالی پیشبرنده
 • برنامه ریزی ظرفیت
 • برنامه ریزی تداوم کسب و کار و برنامه ریزی ترمیم و بهبود حوادث

اهداف استراتژی های مرکز ارتباط در آموزش مدیران

 • شناسایی مسیر استراتژیک مرکز ارتباط
 • هماهنگ کردن استراتژی، اهداف و مقاصد سازمان و مرکز ارتباط
 • استفاده از یک مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در جهت توسعه استراتژی های مرکز ارتباط
 • شناسایی نقش رهبر در هر مرحله از برنامه ریزی استراتژیک
 • ساخت یک وضعیت قوی برای سرمایه گذاری های مورد نیاز

شاخص های پیروی از معیار ها در آموزش مدیران

 • شاخص های کلیدی عملکرد، معیارها و تدابیر
 • سلسله مراتب معیارها در مرکز ارتباط
 • تنگناهای شاخص های کلیدی عملکرد مرکز ارتباط
 • معیارهای متداول مرکز ارتباط
 • بروز رسانی برنامه عملیاتی فردی
 • قانون 80/20 برای شاخص های کلیدی عملکرد مرکز ارتباط
 • آمار شاخص های کلیدی عملکرد – حداقل، حداکثر، میانگین، متوسط و فصلی
 • هزینه در مقابل کیفیت
 • علت و معلول برای شاخص های کلیدی عملکرد مرکز ارتباط
 • آشنایی با معیار سنجش
 • آموزش مدیران برای گزارش دهی در مقابل معیار سنجش
 • اندازه گیری، تشخیص، برنامه ریزی، عمل
 • اهداف عملکرد کارشناسان
 • کارت امتیازی کارشناسان

اهداف آموزش مدیران در پیروی از معیارها

 • دنبال کردن مسیر و روند عملکرد در طول زمان
 • معیار سنجش عملکرد در مقابل همتایان صنعت
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف در مراکز ارتباط(مرکز تماس)
 • تشخیص و درک عوامل موثر بر شکاف عملکرد
 • تعیین اقدامات در جهت بهبود عملکرد
 • ایجاد اهداف عملکرد برای هر فرد و مرکز ارتباط

بهبود عملکرد

 • فعالیت های بهبود عملکرد
 • اهمیت مدیریت و توسعه افراد
 • آموزش مدیران در جهت نقش مشارکت کارکنان
 • اهمیت ارتباط در بهبود عملکرد

تعریف اهداف

 • تنظیم استانداردهای عملکرد
 • اهداف و مقاصد برنامه شما
 • تعیین نقش ها و مسئولیت ها
 • فعالیتها در مقابل نتایج

سنجش واقعیات

 • اهمیت نظارت
 • ابزار نظارت
 • فرم نظارت
 • تجزیه و تحلیل و نظارت بر فرم
 • استانداردسازی

دستیابی به اهداف

 • چگونگی استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در جلسات نظارت
 • دستورالعمل فرایند بهبود
 • ممیزی بر فرم نظارت
 • صدای مشتری
 • پیدا کردن زمان برای مربیگری
 • اصول مربیگری
 • نکات لازم برای جلسات بازخورد
 • تشویق
 • نصحیح
 • تکنیک های تبدیل شدن به مربی بهتر
 • تجزیه و تحلیل عملکرد فردی
 • خود ارزیابی کارشناسان
 • استراتژی برای اجرا
 • چک لیست برنامه مانیتورینگ
 • ملزومات فرهنگ بهبود عملکرد

اهداف

 • استراتژی ایجاد یک استراتژی کیفیت که نیازهای کسب و کار شما، مشتریان شما و کارمندان شما را برآورده می کند
 • چگونگی انتقال انتظارات مشتری و سازمان به استانداردهای عملکرد فردی
 • مولفه های کلیدی برنامه نظارت مؤثر بر کیفیت
 • تکنیک های استفاده از استانداردسازی برای ایجاد توافق کلی و حمایت از تمام سطوح سازمان
 • روشهای گسترش مهارت و کارآمدی مربیگری شما
 • نکاتی برای ارزیابی داده ها در سراسر سازمان