آموزش سرپرستان مراکز ارتباط

مرکز تماس حرفه ای و پویا

 • تعریف مرکز تماس
 • قواعد عملکرد مرکز ارتباط
 • قواعد دسترسی به مشتری
 • مشخصات مراکز پیشرو
 • اهمیت هر فرد
 • توسعه حرفه ای شخصی

 

فرایند مدیریت و برنامه ریزی

 • منابع برنامه ریزی
 • مراحل برنامه ریزی
 • سطح سرویس در مقابل زمان پاسخ، و دستورالعمل برای تنظیم هر یک
 • پیش بینی و مشکلات آن
 • تاثیر حداکثر تعاملات
 • تاثیر تماس های طولانی
 • رسیدگی به چت
 • رسیدگی به تماس های خروجی
 • محاسبات زمان پاسخگوی
 • برنامه ریزی زمانی بر مبنای منحنی تقاضا
 • اجرای برنامه عملی رسیدگی به شکایات
 • دلایل ریشه ای متداول
 • گزینه های زمان واقعی
 • مدیریت استرس
 • مهارتهای ارتباطی مشتری
 • مهارت های ارتباطی کسب و کار

 

کیفیت و بهره وری

 • انتظارات مشتری
 • اصول کیفیت
 • ارتباط سطح خدمات و کیفیت
 • ابزار برای پیدا کردن و رفع علل ریشه ای
 • اهداف عملکرد کلیدی فردی
 • روند تعامل مشتری

 

اهداف

 • حصول دانش لازم
 • اصول و قواعد کلیدی مدیریت مرکز تماس و شیوه های آن
 • شرایط، تعاریف و الزامات مدیریت مرکز ارتباط
 • تهیه برنامه با استفاده از محتوا و ابزارهایی که برای بهبود مثبت در محل کار ارائه شده است
 • برآورده کردن سطح خدمات به طور مداوم و سنجش پذیر
 • پیش بینی حجم کار و ایجاد برنامه زمانی که نیازهای مشتریان و کارمندان را برآورده می کنند
 • استراتژی برای بهبود عملکرد با انتخاب معیارها و اهداف مناسب

مهارت مصاحبه

 • وظایف مصاحبه کننده
 • بهترین شیوه های مصاحبه
 • آموزش نیرو های تازه استخدام شده
 • دلایل عدم موفقیت استخدام نیروی جدید

 

ایجاد انگیزه و حفظ آن

 • اهمیت تعامل
 • نحوه درگیر کردن کارشناس با کار
 • ایجاد اعتماد و اهمیت آن
 • رویکرد چند لایه ای جهت حفظ کارکنان

 

ارتباطات

 • هوش هیجانی
 • جلسات
 • انواع مهارت های گوش دادن
 • دستورالعمل های استفاده از ایمیل
 • مهارت های صحبت کردن

 

مدیریت تیم

 • تعریف تیم
 • ساختن تیم
 • نحوه مکالمه سرپرستان
 • قواعد سرپرستی
 • تعارضات مدیریتی

 

مدیریت زمان

 • تجزیه و تحلیل نحوه صرف زمان
 • اولویت بندی
 • استراتژی های مدیریت زمان
 • روش های “نه” گفتن
 • مدیریت وقفه ها

 

مدیریت استرس

 • تعریف استرس
 • عوامل استرس زا در محل کار
 • مزایای استرس
 • مدیریت استرس تیم
 • مدیریت استرس فردی

 

معیارها و اطلاعات

 • نیاز به معیارها
 • تضمین معیارهای اندازه گیری معتبر
 • مشکلات گزارش دهی
 • معیارهای کیفیت
 • معیارهای عملکرد
 • معیارهای برآورد هزینه
 • معیارهای استراتژی های موثر
 • داشبورد و کارت امتیازی
 • استفاده از معیارهای برای بهبود عملکرد
 • ااهداف متضاد بالقوه

 

اهداف

 • درک اصول و شیوه های مدیریت مرکز ارتباط
 • شناسایی شرایط، تعاریف و الزامات مدیریت مرکز ارتباط
 • تهیه برنامه با استفاده از محتوا و ابزارهایی که برای بهبود مثبت در محل کار ارائه شده است
 • پرورش و توسعه مهارت ها در جهت انتخاب فرد مناسب و ادغام آنها به تیم
 • درگیر کردن، ایجاد انگیزه و حفظ کارشناسان در راستای داشتن ابزاری برای حداکثر بهرهوری
 • انتخاب بهترین راه های ارتباطی به صورت یک به یک و با تیم، چه چهره به چهره، در جلسات و یا از طریق ایمیل
 • شناخت نحوه تشکیل تیم و نحوه مدیریت کار تیمی و روشهای بهره وری تیم
 • داشتن زمان برای انجام کارهایی که اهمیت بیشتری دارند و دانستن اینکه چگونه و چه زمانی برای انجام آنها مناسب است
 • کنترل استرس برای خود و تیم
 • درک معیارها و نحوه استفاده آنها در مرکز ارتباط
 • نقش معیارها در بهبود فرآیند و مدیریت عملکرد
 • معیارهای متداول مرکز ارتباط، معنی آنها و توصیه هایی در مورد چگونگی استفاده از آنها

بهبود عملکرد

 • فعالیت های بهبود عملکرد
 • اهمیت مدیریت و توسعه افراد
 • نقش مشارکت کارکنان
 • اهمیت ارتباط در بهبود عملکرد

 

تعریف اهداف

 • تنظیم استانداردهای عملکرد
 • اهداف و مقاصد برنامه شما
 • تعیین نقش ها و مسئولیت ها
 • فعالیتها در مقابل نتایج

 

سنجش واقعیات

 • اهمیت نظارت
 • ابزار نظارت
 • فرم نظارت
 • تجزیه و تحلیل و نظارت بر فرم
 • استانداردسازی

 

دستیابی به اهداف

 • چگونگی استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در جلسات نظارت
 • دستورالعمل فرایند بهبود
 • ممیزی بر فرم نظارت
 • صدای مشتری
 • پیدا کردن زمان برای مربیگری
 • اصول مربیگری
 • نکات لازم برای جلسات بازخورد
 • تشویق
 • نصحیح
 • تکنیک های تبدیل شدن به مربی بهتر
 • تجزیه و تحلیل عملکرد فردی
 • خود ارزیابی کارشناسان
 • استراتژی برای اجرا
 • چک لیست برنامه مانیتورینگ
 • ملزومات فرهنگ بهبود عملکرد

 

اهداف

 • استراتژی ایجاد یک استراتژی کیفیت که نیازهای کسب و کار شما، مشتریان شما و کارمندان شما را برآورده می کند
 • چگونگی انتقال انتظارات مشتری و سازمان به استانداردهای عملکرد فردی
 • مولفه های کلیدی برنامه نظارت مؤثر بر کیفیت
 • تکنیک های استفاده از استانداردسازی برای ایجاد توافق کلی و حمایت از تمام سطوح سازمان
 • روشهای گسترش مهارت و کارآمدی مربیگری شما
 • نکاتی برای ارزیابی داده ها در سراسر سازمان